سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه امام خمینى 
معاون پژوهش  
1382/12/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی دائرة المعارف قرآن کریم 
پژوهشگر / کارشناس  
1378/01/01 
1382/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت  
عضو شورای پژوهشی  
1380/01/01 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده علوم انسانى 
عضو شورای پژوهشی  
1380/01/01 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات 
پژوهشگر  
1374/01/01 
1378/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
پژوهشگر 
1377/07/01 
1378/03/31 
همکار طرح پژوهشى 
همکاری 
عضو شورای تدوین سرفصل حوزه خواهران  
عضویت 
1381/01/01 
1383/01/01 
تدوین سر فصل دروس چهار رشته تاریخ 
همکاری 
پژوهشکده سیره وتاریخ اهلبیت 
مدیر گروه سیره اهل بیت 
1380/01/01 
1382/12/29 
اجرائی 
همکاری 
واحد پژوهش معاونت فرهنگی دفتر تبلغات 
مدیر واحد پژوهش 
1374/01/01 
1376/12/29 
اجرائی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینى 
معاون پژوهشی 
1382/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
عضو هیأت علمى 
1379/07/30 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مدرسه حجتیه 
راهنمائی و مشاوره  
1382/07/01 
 
راهنمایی رساله‌های فوق لیسانس 
همکاری 
مدرسه امام خمینی  
راهنمای رساله  
1379/07/01 
 
راهنمائی و مشاوره  
همکاری 
مؤسسة امام خمینى 
مشاور و راهنما 
 
 
مشاورة رساله‌های فوق لیسانیس 
همکاری 
دانشگاه مذاهب اسلامى 
مشاور و راهنما 
 
 
مشاوره رساله‌های فوق لیسانس 
همکاری 
مرکز تخصصی تاریخ حوزه علمیه قم 
راهنما و مشاور  
1375/01/01 
 
راهنمای رساله های لیسانس 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
معاون پژوهشی مدرسه امام خمینی(ره) 
1379/07/04 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت و پژوهشکده علوم انسانی 
عضو شورای پژوهشی 
1380/01/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت 
مدیر گروه سیره اهلبیت 
1380/07/03 
1383/07/01 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
معاونت فرهنگی 
1374/07/03 
1378/07/01 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
محقق 
1377/07/01 
1378/07/01 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
1379/07/01 
 
 
تدریس 
مدرسه امام خميني  
مدرس 
1379/07/01 
 
شناخت مآخذ 
تدریس 
مركز تخصصي تاريخ حوزه علميه قم 
مدرس 
1375/01/01 
 
 
تدریس 
مؤسسة امام خمينى 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم دفتر تبليغات 
مدرس 
1381/07/01 
1382/03/31 
 
تدریس 
دانشگاه آزاد رودهن 
مدرس 
1375/07/01 
 
 
تدریس 
مدرسه حجتيه 
مدرس 
1382/07/01 
 
--- 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1379/07/02 
 
--- 
تدریس 
مدرسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
1379/07/02 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
1381/08/01 
1382/08/01 
--- 
تدریس 
مرکز تحصصی تاریخ حوزه علمیه قم 
مدرس 
1375/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد رودهن 
مدرس 
1375/07/01 
 
---- 
تدریس 
مدرسه امام خميني، مركز تربيت محقق 
مدرس 
 
 
تاريخ صدر اسلام 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
 
 
---