ازدواج ام کلثوم و عمر در منابع فریقین
63 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی تخصصی طلوع شماره 23
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله همه اسناد و مدارک موجود در منابع شیعه و سنی در باره این ازدواج آمده و اقوال مختلف در این باره نقل شده است. آثار تالیفی عالمان شیعی در رد این ازدواج نیز به صورت کوتاه معرفی و دلایل مخالفان و موافقان ازدواج نیز آورده شده است. قراین و شواهد اثبات کننده و رد کننده این مساله نیز از منابع فریقین آمده است. نتیجه نهایی مقاله پذیرش این ازدواج است. این مقاله در شماره 23 فصلنامه طلوع چاپ شده و در پایگاه مجلات نور موجود است