بنی عبد الدار
150 بازدید
محل نشر: در جلد ؟ دائره المعارف قرآن کریم چاپ شده است.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در باره قبیله بنی عبدالدار کلید داران و پرده داران کعبه و موقعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مذهبی و نظامی و فرهنگی و جایگاه آنان در میان سایر قبایل قریش است. متن مقاله را می توان در پایگاه دائره المعارف قرآن کریم مشاهده کرد. نسخه ای از آن را با مقداری تفاوت می توان به زودی در دانشنامه حج و حرمین و پاگاه حج ملاحظه مرد.