بررسی تاریخی زندگانی امام حسن مجتبی (ع) پس از صلح
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : سید قاسم موسوی
بررسی تاریخی زندگانی امام حسن مجتبی (ع) پس از صلح تاریخ ثبت : 1389/03/30 عنوان : بررسی تاریخی زندگانی امام حسن مجتبی (ع) پس از صلح نام و نام خانوادگی : سید قاسم موسوی گروه : تاریخ اسلام تابعیت : افغانستان کد تحصیلی : 1151711 محل تحصیل : عالی امام خمینی رشته : تاریخ اسلام استاد راهنما : محمدهادی یوسفی‌غروی استاد مشاور : محمد الله‌اکبری تاریخ دفاع : 1387/4/13 کلید واژه های پایان نامه : امام حسن، معاویه، صلح، فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های فرهنگی چکیده پایان نامه : نقش امام حسن مجتبی و فعالیت¬های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی او پس از صلح با معاویه یکی از مسائل و دغدغه¬های محققین می¬باشد، که این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه¬ای و اسنادی، پس از بیان جایگاه امام در عصر پیامبر و خلفای راشدین و فلسفة صلح او با معاویه، به توصیف و تبیین ¬آن پرداخته است. امام حسن در دوران ده سال امامت خود بعد از صلح با معاویه، در ابعاد مختلف به فعالیت پرداخت. در بُعد اجتماعی او پناهگاه مردم، فریادرس محرومان، مددبخش فقرا با بذل مال و ثروت خویش بود، و با بخشش اموال خود در حفظ کرامت انسانی محرومان جامعه پیش¬قدم بود. از نظر اقتصادی امام با سرپرستی موقوفات و صدقات پیامبر، امام علی و فاطمة زهرا به شیعیان کمک مالی می¬نمود و از فقرای جامعة اسلام پشتیبانی مالی می¬کرد. او همچنین پشتوانة محکمی برای پناهندگان سیاسی از دست مظالم اموی بود. این پناهندگان کسانی بودند که با آگاهی بیشتر از مقاصد شوم معاویه، به مبارزه با او ¬پرداخته و برای حفظ جان خود به مدینه و نزد امام حسن مجتبی می¬آمدند. فعالیت¬های فرهنگی امام با تربیت و آموزش نیروهای کارآمد، و مبارزه با بدعت¬های معاویه مانند جعل حدیث، تجویز معاملات ربوی و علنی کردن منکرات آغاز گردید. امام حسن در گفتار و رفتار، و در سفر و حضر، و حتی در خانة خدا، نقش هدایت¬گری خود را ایفا می¬نمود. او در قالب سخنرانی¬ها، احتجاجات، جواب دادن به معترضان و مکاتبه با یاران و سائلان، به آگاهی و ارشاد مردم پرداخته و با بیان مسائل در قالب¬های گوناگون به تبیین اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می¬پرداخت.