نگرش تحلیلی بر نهادهای علمی و آموزشی هرات از آغاز عصر مغول و ایلخانان تا عصر قاجار
112 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نام استاد/نام دانشجو : محمد فهیمی
فهیمی، محمد ظاهر نگرش تحلیلی بر نهادهای علمی و آموزشی هرات از آغاز عصر مغول و ایلخانان تا عصر قاجار سال تحصیلی 1377 راهنما: نورالله کسایی مشاور: محمد الله اکبری چکیده: این رساله در سه بخش به تبیین موضوع پرداخته است: بخش اول ، به توصیف جغرافیای تاریخی هرات از حمله مغول تا تشکیل کشور افغانستان یعنی گذشته و حال هرات، چگونگی ویرانی هرات به دست مغولان و نیز بازسازی آن در زمان آل کرت، موقعیت هرات در عهد تیموریان و سرانجام تشکیل کشور افغانستان پرداخته است. بخض دوم به اوضاع سیاسی و اجتماعی هرات از حمله مغول تا تشکیل کشور افغانستان اختصاص دارد و ضمن آن تحولات مهم هرات در روزگار تیموریان و شاهرخ، و نیز تصرف هرات توسط شاه اسماعیل صفوی بیان شده است. در بخش سوم با اشاره به مراکز و نهاد های علمی و آموزشی هرات از حمله مغول تا تشکیل کشور افغانستان، نقش موثر ملوک کرت در پایه ریزی بنای علم و فرهنگ در هرات و نیز شکوفایی آن در عصر تیموریان از یک طرف و افول حوزه علمی هرات در دوران صفوی تبیین گردیده است. نقش مساجد، خانقاه ها و سایر مراکز آموزشی و علمی مانند کتابخانه ها در تعلیم و تربیت مباحث پایانی این بخش را تشکیل می دهد.