کتابشناسی عاشورا در شبه قاره هند
112 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : علی موسی
در این رساله تعداد هفت کتاب از آثار مهم تالیفی علمای شیعه و سنی در شبه قاره در باره عاشورا و وقایع پیرامون آن معرفی و نقد شده است. در هر کتاب نخست کتاب به صورت کامل معرفی شده، سپس نوسنده معرفی شده و نکات قوت نویسنده و اثر وی بیان شده و سپس در سه بخش نقد روش، نقد ساختار و نقد سند به نقد اثر پرداخته شده است.