تاریخ اسلام در رواندا
130 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : حسین شهید
این رساله در باره تاریخ و چگونگی ورود اسلام به رواندا، زمینه ها و عوامل و چگونگی گسترش آن، موسسات اسلامی، جمعیت مسلمانان، کارهای فرهنگی - تبلیغی مسلمانان، وضعیت شیعیان، موسسات شیعی و ... است.