تاریخ عزاداری امام حسین در شبه قاره هند در دو قرن اخیر
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : شبیب حسین
در این رساله تاریخ و چگومگی عزاداری امام حسین از سوی مسلمانان، شیعه و سنی، مردم و حکومت، حسینیه ها، تکیه ها، تعزیه خانه ها، آداب ورسوم، اماکن عزاداری، ریسه آداب ورسوم، تاریخ و چگونگی رواج، میزان دخالت حکومت و مردم در رواج و گسترش آن ها و ... بحث شده است.